اولین جشنواره ملی کشاورزی

شرکت کیمیاگران تغذیه واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی شیلاتی

در اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران

و سی یکمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی

دی ماه ۱۳۹۵