بازدید از سایت پرورش ماهی خاویار

در تاریخ  ۹۵/۰۴/۳۰ مدیر عامل محترم  شرکت کیمیاگران تغذیه جناب آقای دکتر رضایی با همراهی تیم تحقیق و توسعه شرکت، از سایت پرورش ماهی خاویار بازدید نمودند . این بازدید با هدف بررسی میزان  رضایت مندی از کیفیت محصولات تولیدی شرکت کیمیاگران تغذیه صورت پذیرفت.