بازدید مدیرکل بازرسی استان

بازدید مدیرکل بازرسی استان چهارمحال جناب مهندس طباطبایی از شرکت کیمیاگران تغذیه