بازدید معاونت محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت

بازدید معاونت محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران

جناب آقای دکتر قبادیان و هیأت همراه

از شرکت کیمیاگران تغذیه