تقدیر ریاست سازمان شیلات ایران

تقدیر ریاست محترم سازمان شیلات ایران از بخش آبزی پروری و صنایع تبدیلی کشور

دی ماه ۱۳۹۵