حضور شرکت کیمیاگران تغذیه در همایش درختکاری

حضور شرکت کیمیاگران تغذیه در همایش درختکاری که به همت شرکت شهرک های صنعتی شهرکرد و با حضور روسا و مدیران استان در محل شهرک صنعتی شهرکرد برگزار گردید.