دیدار معاونت محترم جهاد کشاورزی

دیدار معاونت محترم وزارت جهادکشاورزی ( ریاست سازمان شیلات ایران)

جناب آقای دکتر خون میرزایی و هیأت همراه

از شرکت کیمیاگران تغذیه