نواخته شدن زنگ کار و ورزش

نواخته شدن زنگ کار و ورزش در شرکت کیمیاگران تغذیه

با حضور مدیر کل  تعاون، کار ورفاه اجتماعی چهارمحال وبختیاری

جناب آقای مهندس فاضلی و کارشناسان محترم