پاکسازی مجتمع آبزی پروری

پاکسازی مجتمع آبزی پروری چشمه سرداب رستم آباد

توسط مدیریت و پرسنل کارخانه کیمیاگران تغذیه