بازدید مهندس منصوری مدیریت محترم شیلات

بازدید مهندس منصوری مدیریت محترم شیلات و امور آبزیان از غرفه شرکت کیمیاگران تغذیه در نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته