دیدار معاونت محترم وزارت جهادکشاورزی

اخباردر

دیدار معاونت محترم وزارت جهادکشاورزی (ریاست سازمان شیلات ایران)

جناب آقای دکتر خون میرزایی و هیأت همراه

از شرکت کیمیاگران تغذیه